تأثیر انسان بر علفزارهای جهان

نویسندگان

چکیده

چهار شکل مهم پوشش طبیعی گیاهی کره زمین عبارتند از جنگل ‘علفزار ‘ کویر و توندرا‘ علفزاره از دوره میوسن یعنی زمانیکه مناطق وسیعی بوسیله علفخواران مختلف چریده می شدند سرچشمه گرفته است. در دوره بلئیستوسن تغییرات سریع آب و هوائی دوره های یخبندان اثر زیادی روی علفزارها گذاشت . پیشروی و پسروی یخچالهای طبیعی‘ توندرا‘ جنگلها و علفزارها بصورت چرخشی حرکت کردند. در اوج عصر یخبندان لااقل 28 درصد سطح زمین بوسیله یخ پوشیده بود و توندرا روی قسمت اعظم سطح زمین گسترده بود. در اواخردوره بلئیستوس قسمت پوشیده شده از یخ در سطح زمین به کمتر از 10 درصد کاهش یافت و علفزارها گسترش یافت و یکی از مهمترین اشکال پوشش گیاهی زمین را تشکیل داد زیرا در این زمان 20 درصد سطح زمین از گیاهان علفی پوشیده بود.