آموزش عالی محیط شناسی

نویسنده

چکیده

درکمتر کشوری برای تدریس محیط شناسی دانشکده یا دانشگاه محیط ایجاد شده است ‘ زیرا دوباره کاری وصرف هزینه های زیادی در برخواهد داشت. برای رفع خطر مزبور‘ بسیاری از دانشگاههای جهان وظایف خود را در زمینه آموزش محیط شناسی درچهار چوب انستیتو یا مرکز وابسته به دانشگاه ایفاء می کنند و یا با برخوردار شدن از امکانات گروهها ی آموزشی موجود دانشگاه و دیگر علاقه مندان ‘ برنامه کار خود را تدوین می کنند و آموزش منجر به درجه دانشگاهی و منجر به صدور گواهینامه ونیز آموزش مردم را بر عهده می گیرند.
مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران از ابتدای تأسیس همواره کوشیده است که در چهار زمینه آموزشی قدم بردارد. خوشبختانه در دو زمینه به توفیق چشمگیری نائل شده است.
برگزار کردن سمینار و جلسه های بحث و گفتگو در مورد طرح های پژوهشی مشترک از زمینه های توفیق مرکز به شمار می آید. لکن در راه تحقق دو زمینه دیگر شامل آموزش محیط شناسی به صورت درس عمومی برای تمامی دانشجویان دانشگاه تهران و ایجاد دوره فوق لیسانس محیط شناسی ودوره فوق لیسانس مهندسی محیط‘ هنوز گام برداری می کند و امید داردکه هرچه زودتر به هدف خود برسد.
بدیهی است که از طریق نشر افکار خود مرکز توانسته است در برخی از موسسات آموزش عالی تأثیری بر جای بگذارد که به تأسیس درس همگانی محیط شناسی منجر شده است.