اثرات زیانبخش گاز مونواکسید کربن بر سلامت انسان در رابطه با تراکم ترافیک در شهرها

نویسنده

چکیده

مونوکسید کربن CO گازی است بی بو وفاقد اثر تحریک کننده که در اثر احتراق بسیار متنوع و متعدد است. ازدود سیگار گرفته تا دود وسائط نقلیه و از تولید گرما در منازل تا انواع صنایع این گاز بمقادیر زیاد تولید می گردد. بنابراین میزان تولید آن بطور مستقیم به میزان فعالیتهای انسانی در اجتماعات بستگی دارد.
بدلیل سمیت شدید این گاز بروی انسان و تولید آن به مقدار زیاد بوسیله منابع متعدد اکسید کربن را می توان یکی از آلوده کننده های مهم هوا در مناطق شهری بشمار آورد.
د ر سالهای اخیر خطری که از سوی غلظت های پایین تر از حد کشنده این گاز در نتیجه تردد و تراکم وسائط نقلیه در شهرها متوجه سلامت مردم بوده است مورد توجه فراوان محققین قرار گرفته و بررسی های متعددی دراین زمینه بخصوص در مورد رابطه ترافیک با غلظت واقعی اینکار در سطح خیابانها بعمل آمده است . زیرا با ازدیاد سریع تعداد وسائط نقلیه موتوری در شهرها مسئله تماس با گازمونوکسید کربن از صورت مشکل آلوده بودن هوا در مجاورت ترافیک کم کم بصورت مشکلی برای تمام سطح شهر در می آید.
موارد تماس انسان باغ گاز اکسید کربن بسیار زیاد است. در یک اجتماع شهری استنشاق اکسید کربن بسیار زیاد است . در یک اجتماع شهری استنشاق اکسید کربن از طریق دود کردن سیگار برای معتادین به آن احتمالا در درجه اول اهمیت قراردارد.
بعد از آن از نظر اهمیت‘ ابتدا دود ناشی از اگزوز اتومبیل ها و سپس دود صنایع و پس از آن دود دستگاههای احتراقی خانگی و اماکن پخت و پز قرار دارند.