نظری درباره طرح پردیسان

نویسنده

چکیده

طرحی است عظیم ناظر بر کلیه عوامل زیست محیطی محیط زیست طبیعی و ساخته – و نیرو گرفته از دیدگاهی میهن نگر و برخوردار ازجهان بینی که تنها یک کره خاک وجود دارد و کره خاک در بیکران کیهان از موقعیتی ویژه برخوردار است.پردیسان نهادی استکه مفهوم شعار گفته شده بالا را بصورت پیامی بسیط ‘ آگاهی همگان را فرا میگیرد . این نهاد و برگزیده تمامی ویژگیهای باغبان گیاه شناسی جانور شناسی و موزه های مختلفی است که در قرون اخیر فراهم شده است. ویژگی آن اتکاء واستواری بر مبانی واصول زیست محیطی است . بر جامعیت و طبیعت گرائی ناشی از تحولات ربع قرن اخیر است.
در پردیسان تمامی تاریخ کره زمین درپهنه کهکشانها‘ تنوع حیات وحش ‘ گیاهان و دگرگونیهای فیزیکی و زمین شناختی و نقش آنان در محیط و کنش های متقابل میان او و طبیعت و تحول او در ادوار مختلف تاریخ و تفاوت فرهنگ ها به نمایش گذاشته می شود. زیرااین مرکز متعهد است فعالیتها ی حفاظتی محیط زیست‘پژوهش ‘تعالی فکری و تعالی فکری و اخلاقی و تفریح و تفرج را دریک جا متمرکز سازد.
عزم ایران برای ایجاد پردیسان‘ در شرایط کنونی بسیار بهنگام است زیرا حفاظت محیط زیست شعاری جهانی شده است و شناخت محیط بطور جامع برای هر انسانی از وظایف اولیه اوست.
طرح را گروهی کارشناسان ایرانی و خارجی نوشته اند ومزایایی آن عبارتست از :
1. یک نهاد چندکاره است برای تفریج توام با آموزش‘پژوهش تحقیقات
2. بزرگترین مرکز پژوهش ایران خواهد شد
3. مراکز استقرار آزمایشگاهی سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.