بررسی طرح مقدماتی سواحل دریاچه رضائیه

نویسندگان

چکیده

تهیه طرح تفرجگاهی سواحل دریاچه رضائیه بدون آشنایی کامل با شرایط محیطی و مسائل اجتماعی و اقتصادی منطقه غیرممکن است. چه پیشنهاد هرتغییراتی در شرایط موجود نمی تواند بدون تأثیر در اکوسیستم محیط و ساکنین آن دیار باشد.
برای ارائه یک طرح جامع لازم بود وضعیت اجتماعی و اقتصادی 25 روستای داخل محدوده کاملا بررسی و تجزیه و تحلیل شود وحتی برای تک تک دهات مدل خاص و مناسب آن قریه تهیه گردد.
بعلت نداشتن آمار و مدارک لازم وکمی وقت و بودجه از این بررسیها و تهیه مدلها اجبارا چشم پوشی شد وفقط به ارائه راه حلهای عمومی که باید پایه و اصول کار در هنگام اجرای طرح قرار گیرد ‘اکتفا گردید. مدل پیشنهادی طرح تفرجگاهی دریاچه رضائیه حد واسطی است از سیستم های آمریکایی و اروپایی ‘ چون تهیه کنندگان طرح بر این عقیده هستندکه هریک از مدلهای آمریکایی و یا اروپایی به تنهایی دارای نواقصی می باشند که پیاده کردن آن مدل خاص شایدکاملا با شرایط مملکتی ما منطبق نباشد مطمئنا این مطرح بعلت کمی وقت که میبایست در کوتاه مدت تهیه شود و نداشتن بودجه کافی نمی تواند خالی از اشکال باشد. بخصوص که مدل جدیدی شاید برای اولین بار در جهان در این منطقه آزمایش می شود.