مسمومیت غذایی

نویسنده

چکیده

مسمومیت غذایی ناشی از آلودگیهای محیطی
یکی از پدیده های بسیار رایج محیطهای آلوده مسمومیت های غذایی است که عوارض ناشی از آن ممکن است به مرگ منجر شود. مسمومیت های غذایی اغلب خطراتی فوری و حاد ایجاد می کند که درصورت کوتاهی دربرابر آنها بسرعت گسترش یافته و بصورت اپیدمی د رمی آیند یعنی گروه عظیمی از مردم یک منطقه را مبتلا می کنند.
مسمومیت های غذایی برخلاف سایر آلودگی های محیطی مثل آلودگی هوا درطی پیشرفت علمی بشر بتدریج کاهش یافته است زیرا با شناخت عوامل بیماریزا و رعایت بهداشت محیط می توان از این آلودگی احتراز کرد وحتی آنرا از زندگی بشرحذف کرد. بعبارت دیگر شیوع مسمومیتهای غذایی دردرجه اول به عدم رعایت بهداشت بستگی دارد درحالیکه آلودگی های هوا‘ آب و خاک بیشتر تغییر زندگی و صنعتی شدن آن است.بنابراین سهم آموزش بهداشت در مهار کردن مسمومیتهای غذایی کاملا بدیهی و روشن است.