دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، خرداد 1354 
ازتو باکتری ها وحفاظت محیط زیست

دکتر ناصر سعادت لاجوردی؛ مهندس محمود اخوت