دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، بهار 1354 
19. ازتو باکتری ها وحفاظت محیط زیست

دکتر ناصر سعادت لاجوردی؛ مهندس محمود اخوت