اندازه گیری رادیواکتیویته هوا درتهران

نویسنده

چکیده

در این مقاله اندازه گیری رادیو اکتیویته هوا که بوسیله یک دستگاه اتوماتیک اندازه گیری شده مورد بررسی قرار گرفته است. این اندازه گیری نشان می دهد که مقدار رادیواکتیویته اندازه گیری شده در تهران دربیشتر مواقع شبها بیشتر از روزها است. البته در بعضی از شبها نیز مقدار رادیواکتیویته هوا از روزها بیشتر نیست. دلیل آنکه در اغلب شبها مقدار رادیواکتیویته هوا در تهران بیشتر از روزها است . میتواند وجود انورژن باارتفاع کم باشد. قبلا منشاء رادیواکتیویته هوا مورد بحث قرار گرفته است.