بعضی از صور آلودگی محیط

نویسنده

چکیده

انسان نیز مانند حیوانات تأثیری متقابل بر محیط زیست خود داشته وعمدا یاسهوا تغییرات فراوانی را بر روی محیط طبیعی اطراف خود ایجاد می نماید . این تغییر و تخریب محیطی بعضی اوقات با مصیبت های بسیار همراه بوده است.
چنانکه در سال 1952 دود ومه غلیظ در لندن باعث تلفات عده کثیری ازمردم گردیده و زیانهای بسیار ببار آورد.
اثری که انسان بر محیط می گذارد می توانیم در امور مختلف مانندکشاورزی ‘صیدماهی از دریاها و رودخانه ها و شهر سازی و غیره مشاهده کنیم که هر یک در نوع خود دارای اهمیت فراوانی می باشند‘ همچنین انسان عامل مهم آلودگی محیط است نظیر انواع آلودگی های شیمیایی و آلودگیهای محیطی را میتوان به سه دسته ‘هوا- خاکهای سطحی و آبهای سطحی تقسیم نمود.