مسائل ساخت محیطی در مناطق گرم و خشک

نویسنده

چکیده

محیط گرم و خشک برای مردمی که در آن زندگی و کار می کنند همیشه مسائل حادی را مطرح می نماید . درجه حرارت بالا هنگام روزو گاهی هم شبها‘ رطوبت نسبی پایین و بادهای پر خاک و خشک از مشکلات عمده اقلیمی این محیط بشمار می رود. پوشش گیاهی بطور پراکنده است‘ شرایط اجتماعی اقتصادی ضعیف است و محدودیت امکانات محلی بویژه ‘ به جدایی و حالت انزوایی این محیط می افزاید ‘ و به سوء تغذیه و سایر مسایلی که با سلامتی انسان سر وکار دارد منتهی می گردد.
بررسی های واحد F.A.D د رسازمان ملل (united nations food and Agricultutal organization) نشان می دهد که ضعف غذایی مردم جهان معلول‘ فقر‘ فشار جمعیت ‘ تصرف زمین ‘ بهداشت ضعیف ‘ بی دانشی مردم‘ عادات بد مردم د رپرهیز از غذا ‘ رسوم ابتدایی مانند اینهاست. تمام و یا قسمتی از این شرایط گریبانگیر مردمی است که دراقلیم گرم وخشک زندگی می کنند‘ و آب وهوای نامطبوع در این میان نقش عمده ای را ایفا می نماید.
روشن است که ساختمان نمی تواند شکم خالی این مردم را پرکند ‘ ولی د ر جهت بهبود محیط زیست در پاسخ به جوانب فیزیکی ‘ فکری وروحی زندگی این مردم می تواند مؤثر باشد.
غرض از این عبارت فقط نشان دادن محل تصویر است . نوشتن آن زیر تصویر ضرورتی ندارد.