نقش جنگل در خصوصیات کمی و کیفی آب

نویسنده

چکیده

نقش هیدرولوژی جنگل مسئله ایست که از دیر زمان مورد توجه بوده است. با وجود آنکه امروز تحقیق در این زمینه بسیار توسعه یافته ‘ ولی هنوز تأثیر جنگل بخوبی شناخته نشده و عقاید در این زمینه بسیار ضد ونقیض می باشد. تأثیر جنگل در مقدار ذخیره آب بستگی به شرایط آب وهوایی (مثل رژیم بارندگی ‘ قدرت تبخیر هوا...) و وضعیت توده های جنگلی (مثل نوع و سن گونه ها و ساختمان توده جنگلی) دارد.
آنچه که بیشتر در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. تأثیر جنگل در بیلان آب است. زیرا نظر باهمیتی که امروزه آب در دنیا دارد. برخی از طرحان طرحهای منطقه ای را بخود داشته تا از خود سئوال نمایند آیا جنگل نسبت بسایر توده ها ی رستنی آب بیشتری را مصرف می نماید؟ و آیا سوزنی برگان از این نظر بیشتر از پهن پرندگان مصرف آبی دارند؟ این مسئله مخصوصا در کشورهای صنعتی بزرگ بدنبال برنامه ریزیها ی توسعه کشاورزی و جنگل وهمچنین در کشورهائیکه مسئله کم آبی مطرح می باشد‘ روز بروز مورد توجه بیشتر قرار می گیرد و امید است با شناخت بیشتر وضعیت توده های جنگلی ونحوه بهره برداریهای اصولی از آنها بتوان در حفظ وحراست منابع آبی دنیا قدمهای مؤثری برداشت .