بررسی اکوسیستم از چه راهی ؟ کلی نگری یا جامع نگری؟

نویسنده

چکیده

هر سیستم یا نظامی خواه زیستی باشد وخواه غیرزیستی‘ مجموعه پیچیده ای است و میزان پیچیدگی آن از پیچیدگی کلیه اجزای سیستم بیشتر است.
برای گسترش مفهوم اکوسیستم ‘اول از بیان مفهوم سیستم آغاز می کنیم . سیستم را درفارسی نظام گفته اند- نظامی شامل عنصرها با اجزائی که باهم درارتباط هستند و تداخل عمل دارندو یعنی بر یکدیگر متقابلا تأثیر می کنند و از یکدیگر متقابلا تاثر می پذیرند و بر روی هم واحدی را تشکیل می دهند. مجموعه شمسی یک سیستم است و به انگلیسی solar system گفته می شود. دستگاه گردش خون را نیز سیستم می خوانند یعنی circrlatory system ‘نظم درکارها و هر گونه نظامی را که در تعریف مزبور بکنجد ‘ سییستم می گویند .