روش استدلالی برای تعیین شوری آب آبیاری در ایران

نویسنده

چکیده

در یک مدل محاسباتی که مبتنی بر تعادل آب و املاح در خاک است سعی گردیده روشی بنام روش استدلالی برای تعیین شوری آب آبیاری در ایران ارائه گردد که پارامترهای آنرا نوع خاک ‘ مقاومت گیاه و راندمان آبیاری تشکیل می دهند. زیرا مطالعات مختلف در ایران‘ الجزایر ‘هندوستان و اسرائیل نشان می دهند که در این کشورها کاربرد سیستم امریکائیان برای طبقه بندی آب آبیاری از نظر شوری چندان رضایت بخش نمی باشد.
دلیلی که در ایران می توان باری این مساله ذکر احتمالا مقاوم شدن نسبی گیاهان زراعی در مقابل شوری بطور طبیعی و در شرایط کشت وکار طی قرون متمادی ونیز پایین بودن راندمان آبیاری است که بنوبه خود از نظر آبشویی املاح تجمع یافته در خاک بین دو آبیاری متوالی قابل توجه می باشد.