آلودگی شهرهای بزرگ

نویسنده

چکیده

این مقاله پژوهشی که گزارش فعالیتهای تحقیقاتی نگارنده را در زمینه محیط زیست منعکس می کند بر دو قسمت تقسیم می شود . در بخش نخست کلیاتی در مورد مساله آلودگی هوای تهران مطرح می شود که البته د رمورد چندین شهر بزرگ ایران مثل ‘ مشهد شیراز- اصفهان و آبادان و خرمشهر نیزصادق است.
در بخش دوم گزارش مختصری از طرح مومفقیت آمیز تقلیل دود وسائط نقلیه موتوری و اثر کاربردی آن در هوا ی تهران مورد بحث قرار گرفت.