گردوغبار در صنایع

نویسنده

چکیده

مسئله گردوغبار در محیط حرفه و کا ر از مهمترین فصول بهداشت صنعتی بشمار می رود. اول بدلیل آنکه د رانواع بسیاری از صنایع این مشکل خود نمائی می کند- دوم باین علت که ذرات بسیار ریز گردوغبار تامدتهای زیاد بدون جلب توجه در هوا معلق می مانند- دلیل سوم آنستکه عواقب ناشی از استنشاق و جایگزینی این ذرات در ریه انسان در بسیاری موارد وخیم بوده و منجر به بیماری های کشنده ای می گردد و بالاخره دلیل چهارم اینکه اثرات و علائم بیماری زایی ناشی از استنشاق این ذرات آنی و در مدت کم جلب توجه کننده نیست بنابراین کارگرانی که د رتماس با آن هستند چنانچه از حفاظت کافی بهره مند نباشند پس از مدتها تماس علائم بیماری در آنها ظاهر می گردد که در بسیاری از موارد درمان قطعی و باز گردانیدن کارگر بسلامت اولیه دیگر امکان پذیر نیست- پس باین مسئله هم پزشک صنعتی وهم متخصص بهداشت صنعتی هر دو بایستی مسئله هم پزشک صنعتی وهم متخصص بهداشت صنعتی هردو بایستی توجه بسیار مبذول نمایند.
ماده ای که بنام گردوغبار در صنعت از آن یاد می کنیم برخلاف تصور بسیاری افراد غیر متخصص تنها ذرات ریز خاک نیست بلکه در حقیقت عبارت از ذرات بسیار ریز هر نوع ماده جامدی است که درصنعت در اثر اعمالی مانند کوبیدن- خورد کردن – آسیاب کردن- اره کردن – مخلوط کردن- سائیدن و صیقل دادن وغیره ایجاد و در اثر کوچکی ابعاد و وزن بسیار سبک خود درفضا بحالت تعلیق در آمده و بالنتیجه با هوائی که کارگر تنفس می کند وارد دستگاه تنفسی او می شوند . بسیاری از این ذرات در دستگاه تنفسی تحتانی جایگزین گردیده و سبب اختلالات و بیماریها ی مختلفی می گردند.