دوره و شماره: دوره 17، شماره 17، زمستان 1374 
3. خوردگی در شبکه های توزیع آب و کیفیت آب آشامیدنی

دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی


4. مطالعه فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه ارومیه

دکتر نظام الدین دانشور؛ دکتر حبیب اشعثی سرخابی


6. بررسی کییفیت فاضلاب شهری همدان

دکتر علیرضا مصداقی نیا؛ مهندس مهدی ریاحی خرم


7. بازیافت ضایعات نان در تهران و مسائل بهداشتی آن

دکتر کرامت الله ایماندل؛ مهندس اکبر محمد نژاد اقدم


11. ارزیابی اثرات توسعه

محمود خالصی؛ حمیدرضا پارسی


13. زنان و محیط زیست

کارول بلامی؛ ویکتور یا جمالی