دوره و شماره: دوره 17، شماره 17، دی 1374 
خوردگی در شبکه های توزیع آب و کیفیت آب آشامیدنی

دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی


مطالعه فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه ارومیه

دکتر نظام الدین دانشور؛ دکتر حبیب اشعثی سرخابی


بررسی کییفیت فاضلاب شهری همدان

دکتر علیرضا مصداقی نیا؛ مهندس مهدی ریاحی خرم


بازیافت ضایعات نان در تهران و مسائل بهداشتی آن

دکتر کرامت الله ایماندل؛ مهندس اکبر محمد نژاد اقدم


زنان و محیط زیست

کارول بلامی؛ ویکتور یا جمالی