کیفیت مواد زائد جامد بیمارستانهای تهران

نویسنده

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر آنالیز وضعیت فعلی مدیریت زباله های بیمارستانی در تهران ومتعاقب آن ایجاد سیاست های لازم در رابطه با تولید‘ جمع آوری‘ ذخیره ‘ بازیافت ‘حمل ونقل و دفع ایمن زائدات بیمارستانی می باشد. در این تحقیق حدود 133 بیمارستان به صورت میدانی مورد مطالعه قرار گرفتند وتمام مراحل مدیریت زائدات در داخل و خارج از بیمارستان بررسی شد. رابطه میان انواع فاکتورهای مؤثر و مدیریت زائدات نظیر تعداد تخت ها بیمارستانی ‘ افراد درگیر در امر زباله‘ کارکنان بیمارستان‘ بخش های تخصصی‘ حجم و وزن زائدات درهر بیمارستان بدست آمد. نهایتا قوانین جاری در رابطه با کنترل زائدات بیمارستانی در ایران مورد نقد و بررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها