بررسی کییفیت فاضلاب شهری همدان

نویسندگان

چکیده

امروزه رشد و توسعه جوامع شهری از حل مسائل زیست محیطی جدا نیست و یکی از عمده ترین این مسائل ‘ آلودگی های ناشی از فاضلاب و روش صحیح کنترل آنهاست. مسائل و مشکلات مربوط به فاضلاب شهر همدان عمدتا شامل نواقص شبکه‘ مشکلات بهداشتی مربوطه‘ مسائل زیست محیطی به خاطرآلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی و بالاخره مسائل تصفیه فاضلاب در شرایط هوای سرد می باشد. در این بررسی ‘ کیفیت فاضلاب این شهر با توجه به پارامترهای:
PH,TKN,BOD5,COD,TS,TSS,TDS و T تعیین گردیده و همچنین رابطه بین درجه حرارت محیط و درجه حرارت فاضلاب نیز تحقیق شده است.
به منظور بررسی کیفی فاضلاب در یک پیش آزمایی ‘ تعداد نمونه لازم‘ جهت آزمایش پارامترهای مورد نظر تعیین گردیده و آنگاه با توجه به نتایج پیش آزمائی ‘ کار نمونه برداری و انجام آزمایشات روی نمونه ها آغاز گردید.
در این تحقیق نمونه برداری به صورت مرکب انجام شده و رابطه بین درجه حرارت محیط و درجه حرارت فاضلاب در دو فصل تابستان و زمستان بدست آمد و مقدار (r) در فصل زمستان و تابستان به ترتیب معادل 075/0 و 053/0 تعیین گردید و لذا وجود رابطه بین درجه حرارت محیط و درجه حرارت فاضلاب قابل قبول می باشد.

کلیدواژه‌ها