خوردگی در شبکه های توزیع آب و کیفیت آب آشامیدنی

نویسندگان

چکیده

خوردگی لوله های توزیع آب معادل 700 میلیون دلار در سال به شبکه های توزیع آب خسارت وارد می سازد. دو عنصری که عمدتا بعلت خوردگی وارد آب آشامیدنی می شوند شامل سرب و کادمیوم می گردد. سه عنصر دیگر (مس‘روی ‘ آهن) که معمولا توسط خوردگی در آب پدیدار می شوند باعث لکه دار کردن لوازم برقی و لوله کشی یا تولید مزه فلزی می شوند . اثرات سمی سرب بسیار شدید است و اگر حد آن از 05/0 میلی گرم در لیتر تجاوز نماید سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می اندازد. برای تقبل خطرات ناشی از آلودگی عناصر سنگین‘ می توان قشر نازکی از کربنات کلسیم بر جدار داخلی لوله ها ته نشین ساخت.

کلیدواژه‌ها