تحلیلی از وضعیت مناطق چهارگانه حفاظت شده در روند عمومی تخریب طبیعت

نویسنده

چکیده

- اهمیت توقف روند تخریب در سطح طبیعت از این جهت مهم است که کشور ایران از نظر مجموع فاکتورهای اکولوژیک در ردیف مناطق خشک جهان قرار دارد واز این نظر پوشش زنده خاک به عنوان عمده ترین عامل تعیین کننده بقاء و پایداری منابع زنده با محدودیت ها و تنگناهای رویشی فراوانی روبرو است
- پدیده های فاجع آمیز نظیر سیل خشکسالی در همه کشورهایی که از نظر شرایط طبیعی در وضع نامساعدی قرار دارند پدیده غیر طبیعی نیست و مستقیما به مسائل اکولوژیک این گونه مناطق مرتبط است.