مدیریت آب و تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی در شهرستان جهرم

نویسنده

چکیده

مشکل آ ب در بسیاری از مناطق کشور ما همواره وجود داشته و در سالهای اخیر با توسعه کشاورزی و افزایش جمعیت‘ ابعاد وسیع تری بخود گرفته است. هر چند استفاده از تکنولوژی باعث شده که بتوان دسترسی بیشتر به آبهای اضافی یافت ولی مسلما نادیده گرفتن اقتصاد و مدیریت آب می تواند ضایعات بزرگی را بوجود آورد که با تکنولوژی قادر به حل آن نبوده و یا بسیار پرهزینه می باشد. بهره برداری بی رویه و کنترل نشده از آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی‘ کشور ما را که به طور کلی دچار کم آبی می باشد بیش از پیش دچار مشکل می نماید در حالی که با مدیریت و کنترل صحیح این منابع می توان تا حد زیادی مشکلات کم آبی کشور را برطرف نمود . یکی از مناطقی که ازنظر آب بسیار در مضیقه می باشد. شهرستان جهرم است که توسعه کشاورزی آن هر چند همراه با استفاده از روشهای جدیدتر آبیاری می باشد ولی به علت عدم کنترل کامل در بهره برداری‘ سطح آبهای زیرزمینی آن افت شدیدی یافته که مسلما راه حلی جز کنترل برداشت همراه با توسعه تغذیه سفره ها برای بقای کشاورزی وجود نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها