تبلور جزء به جزء آب دریاچه ارومیه به منظور تهیه نمکهای منیزیم و پتاسیم

نویسندگان

چکیده

آب دریاچه ارومیه به عنوان منبعی از نمکها ی منیزیم و پتاسیم انتخاب و پس از انجام عملیات بلورسازی جزء به ‍جزء ‘ کیفیت محلولهای باقیمانده و بلور جامد حاصل از مراحل مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی حاضر‘ آب دریاچه پس از سه با تبلور جز به جز و برداشت نمونه های مختلف در طول آزمایش و تبخیرآب باقیمانده در محلول مایع مرحله نهایی ‘ مخلوط نمکهایی با درصد قابل توجه منیزیم و پتاسیم به دست می دهد که این فرآورده از نظر تجارتی و کاربرد صنعتی می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها