دوره و شماره: دوره 20، شماره 0 - شماره پیاپی 1083، بهمن 1376 
3. ترمودینامیک اثر سرب روی آلبومین سرم خون انسان

غلامرضا حبیبی؛ دکتر علی اکبر صبوری؛ دکتر علی اکبر موسوی موحدی


5. بررسی عوارض تنفسی ناشی از مواجهه با الیاف آزبست

مهندس شهره خرد پیر؛ دکترکاظم محمد؛ دکتر منصور غیاث الدین


6. لایه آمیخته شهری و آلودگی هوا

دکتر علی اکبر بیدختی؛ دکتر تاج الدین بنی هاشم