بررسی عوارض تنفسی ناشی از مواجهه با الیاف آزبست

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر‘ وضعیت سلامتی 268 نفر از کارکنان یکی از کارخانجات تولید کننده محصولات آزبست- سیمان (240 نفر در تماس مستقیم با آزبست و 28 نفر بدون تماس مستقیم با آزبست) با مصاحبه حضور ی به صورت تکمیل پرسشنامه و نیز نمونه برداری از هوای حوزه تنفسی (منطقه سر و گردن) مورد ارزیابی قرار گرفته است. شیوع عوارض تنفسی با ثابت نگاهداشتن اثر سن در ارتباط با سابقه تماس مستقیم‘ نوع فرایند صنعتی در محیط کار(خشک یا مرطوب) و وضعیت اعتیاد به سیگار و همچنین با ثابت نگاهداشتن اثر سابقه تماس مستقیم در ارتباط با میزان تراکم الیاف آزبست در هوای حوزه تنفسی افراد مورد بررسی قرار گرفته است (روش مانتل - هانزل) . نتایج نشان می دهد که شیوع اکثر عوارض تنفسی با سابقه تماس مستقیم با آزبست و نیز استعمال سیگار افزایش می یابد. این اختلاف در ارتباط با سابقه تماس مستقیم در مورد عوارض خلط‘ خلط خونین‘ تنگی نفس و طپش قلب در سطح کمتر از 001/0 معنی دار می باشد. در ارتباط با استعمال سیگار این اختلاف در مورد عوارض سرفه‘ خلط خونین‘ طپش قلب و تیرگی رنگ لب در سطح 01/0 و در مورد خلط غیر خونین در سطح 001/0 معنی دار است . همچنین نتایج نشان می دهد که شیوع 3 عارضه تنفسی شامل سرفه‘ خلط و خلط خونین با افزایش میزان تراکم آزبست در هوای حوزه تنفسی‘ افزایش می یابد. این اختلاف در ارتباط با عوارض سرفه و خلط در سطح کمتر از 05/0 و در ارتباط با عارضه خلط خونین در سطح کمتر از 01/0 معنی دار است.

کلیدواژه‌ها