بررسی تأثیر همزمان کود آلی کمپوست و گوگرد بر قابلیت جذب فسفر در خاکهای آهکی استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

دربررسی همزمان کود آلی کمپوست و گوگرد بر قابلیت جذب فسفر در خاکهای آهکی اصفهان (در غالب طرح آماری کرتهای خرد شده ) اثر تیمارهای مختلف کود آلی کمپوست ‘ گوگرد و کود فسفری بر قابلیت جذب فسفر درخاک مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مصریف کودکمپوست با تولید اسیدهای آلی و تجزیه فسفر خود در مسیر تحول در محیط خاک سبب کاهش موضعی پ هاش و افزایش فسفر قابل جذب در آن نقطه و ازدیاد عملکرد می شود مصرف همزمان گوگرد نیز به کاهش موضعی پ هاش کمک می کند و در نهایت افزایش فسفر قابل جذب و ازدیاد عملکرد را معنی دار می سازد. پس می توان احتمال داد که مصرف همزمان کود آلی کمپوست و گوگرد سبب افزایش میزان فسفر قابل جذب شده واز تثبیت فسفر در خاک در حد معنی داری جلوگیری می کند. در این رابطه سطح کودی s2c2p3 را می توان به عنوان بهینه سطح مصرف این کودها در این آزمایش دانست.
یکی از نتایج دیگر این تحقیق رابطه خطی معنی دار در سطح 1% بین مقادیر کل فسفر جذب شده وسیله گیاه ومیزان عملکرد خشک گیاه ذرت است که ضریب همبستگی آن برابر 93% میباشد.
ضمنا بین مقدار فسفر قابل جذب خاک با مقدار کل فسفر جذب شده بوسیله گیاه نیز یک رابطه توانی معنی دار در سطح 1% وجود دارد.

کلیدواژه‌ها