عوامل مؤثر بر انتخاب فرآیند تصفیه بیولژیکی فاضلابهای صنعتی

نویسنده

چکیده

به دلیل روند روز افزون صنعتی شدن کشور به تدریج حجم فاضلابهای صنعتی افزایش یافته و پیش بینی می شود که در سال 1386 به 1 تا 5/1 میلیارد متر مکعب برسد. با توجه به حجم زیاد و نیز گسترش آلودگی این فاضلابها‘ ضرورت تصفیه آنها برای حفاظت از محیط زیست و بخصوص منابع آب کشور امر محرزی می باشد.
تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای صنعتی از اقتصادی ترین و موثرترین روشهای تصفیه این گونه فاضلابها می باشد. انتخاب فرایند مناسب تصفیه بیولوژیکی فاضلابها به عوامل متعدد بستگی دارد که مشخصات بار آلی فاضلاب و اهداف تصفیه از مهمترین آنها می باشند. امرانتخاب فرایند برای تصفیه فاضلابهای صنعتی به واسطه مشخصات بسیار متغییر بار آلی آنها‘ به سادگی انتخاب فرایند برای تصفیه فاضلابهای شهری که از مشخصات نسبتا یکنواختی برخوردارهستند‘ نبوده و به این دلیل تدوین معیارهایی که راهگشای مهندس طراح باشد ضروری به نظر می رسد. هدف از این تحقیق ارائه اصول و ضوابط منطقی برای انتخاب فرایند مناسب تصفیه بیولوژیکی هر فاضلاب صنعتی بر اساس مشخصات بار آلی و اهداف تصفیه آن می باشد. عواملی که در این مقاله به صورت یک نمودار ساده تدوین یافته اند. می توانند مهندس طراح را در امر انتخاب منطقی فرایند مناسب برای تصفیه بیولژیکی هرفاضلاب صنعتی هدایت نمایند.

کلیدواژه‌ها