بررسی پسابهای نساجی استان تهران و کارایی رنگبری آنها توسط کربنات منیزیم

نویسندگان

چکیده

با جمع آوری اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه و نمونه برداری از پساب کارخانجات نساجی استان تهران که بیش از 50 نفر کارگر فعال داشتند پساب این صنعت مطالعه شد.
سهم پساب رنگرزی در آلودگی ‘ بسیار قابل توجه است لذا استفاده از کربنات منیزیم به عنوان یک منعقد کننده قابل بازیابی در حذف رنگ مورد بررسی قرار گرفت.
آزمایشها روی نمونه های رنگ با غلظت mg/lit100 و در pH مربوط به پساب آن نوع رنگ انجام شد(مثلا برای رنگ راکتیو pH =8/3در نظر گرفته شد.) کربنات منیزیم در مورد برخی رنگها مانند رنگ خمی‘ عملکرد بسیار مطلوبی دارد به طوری که افزایش mg/lit40 کربنات منیزیم می تواند رنگبری mg/lit250آهک را از 57% به 9/86% برساند. در مورد رنگهای دیگر می توان با اصلاحات اندکی از قبیل مقدار کمی سولفات فرو(برای رنگهای اسیدی یا دیسپرس) و یا بنتونیت (برای رنگهای بازیک) به کربنات منیزیم و آهک ‘ به رنگبری بسیار مناسبی دست یافت. بازیابی این منعقد کننده به کمک گاز co2با موفقیت صورت میگیرد و هیدروکسید منیزیم راسب شده دوباره در pH =9/3 به صورت محلول کربنات و بیکربنات منیزیم در آمده‘ جهت رنگبری استفاده میگردد. به عنوان مثال رنگ راکتیوی که با غلظت مشخص کربنات و آهک 8/95% رنگبری دارد با استفاده از همان مقدار کربنات منیزیم بازیافتی و غلظت اضافی آهک در مراحل مکرر بعدی بیش از 95% رنگبری را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها