نقش روشها ی قیمت گذاری و تحلیل اقتصادی در ارزیابی محیط زیست

نویسنده

چکیده

در این مقاله روشهای گوناگون اقتصادی ارزیابی محیط زیست معرف می شود. هدف از آن ‘ علاوه بر آشنا نمودن بیشتر علاقمندان مسائل زیست محیطی به روشهای نوین بر آورد ارزشی پولی برای محیط زیست ‘ یادآوری این موضوع می باشدکه در شرایط کنونی دیگر نمی توان محیط زیست را یک کالای رایگان و بی بها قلمداد کرد‘ بلکه برنامه ریزان و تصمیم گیران بویژه باید توجه خود را معطوف این موضوع کنندکه محیط زیست ارزش و بهای اقتصادی به ظاهر نهفته ای دارد که امروز بسیار قابل ملاحظه است. روشهایی که در این مقاله معرفی شده اند یا از قیمتهای بازاری تبعیت می کنند(مانند روش ارزیابی بر اساس میزان رفاه) ‘ و یا بر مصاحبه ها و پرسشنامه ها متکی اند(مانند روش ارزیابی مشروط). گذشته از معرفی کاربرد عملی این روشها‘ نقطه ضعفهای آنها نیز بررسی و مطالعه شده اند.

کلیدواژه‌ها