ترمودینامیک اثر سرب روی آلبومین سرم خون انسان

نویسندگان

چکیده

سری یکی از آلاینده های مهم جامعه صنعتی امروز است. آثار سمی سرب بر روی اجزای مختلف بدن از جمله آنزیمهای مسیر بیوسنتز هموگلوبین و سیستم عصبی‘ به طور بسیار گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش ‘ از نظر ترمودینامیکی ‘ آثار ناپایدار کنندگی سرب روی آلبومین سرم انسان(HSA) با روشهای تجربی مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. دیالیز تعدلی‘ غیر طبیعی کردن حرارتی و تیتراسیون اسپکتروفوتومتری در 2/3=PHو دماهای مختلف استفاده شد و تعداد کل جایگاههای پیوندی ‘ ثابت تعادل و اندازه تعاونی پیوند سرب روی HSA ‘ در دو دمایC 27ْ و C 37ْ تعیین گردید. فرایند پیوند ‘ گرماگیر است از این رو‘ گرما باعث افزایش اثر سمیت سرب می شود. بعلاوه ‘ نقطه ذوب پروتئین ‘ به عنوان یک پارامتر پایداری ترمودینامیکی ‘با افزایش غلظت سرب محیط‘ افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها