شهر ‘ شهر سازی و محیط زیست

نویسنده

چکیده

در روایداد تغییرات زیست محیطی حاصله از فعالیتهای انسانی که دامنه آن این روزها تاحد تغییر ترکیب هوا نیز گسترش یافته است. شهرها را باید هم قربانی این رویداد دانست وهم مقصر. انسان دائما در حال ایجاد تغییر در محیط زیست خود می باشد. چه محیط زیست طبیعی و چه انسان ساخت. لیکن امروز محیط زیست شهری خود موجب ایجاد تغییرات اساسی در کل اکوسیستم جهانی گردیده که شناخت آثار آن تنها در این اواخر برای ما ممکن گردیده است. برای درک نقش زیست محیطی شهرها‘ آثار زیانبار آن و اقداماتی که می توان برای کاهش این آثار بکار گرفت لازم است در درجه اول شهر را به عنوان جزئی از کل محیط زیست در نظر گرفت.
نتیجه کلی این است که باید شهرها را با درایت و هوشیاری بیشتری طراحی و اداره کرد. این بدان معنی است که شهر در تعاون و همبستگی با محیط زیست ادامه حیات دهد و نه به قیمت آن. اهمیت این امر باعکس العمل هائی که کره زمین نسبت به فشارهایی که انسان عمدتا نا آگاهانه وغیر مسئولانه بر آن وارد کرده است روز بروز بیشتر آشکار می شود. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل آثارشهر نشینی بر محیط زیست وهمچنین آثار تخریب محیط زیست بر شهرها مخصوصا شهرهای بزرگ به ذکر بعضی از راه حل های شهر سازی که در سالهای اخیر پیشنهاد شده است می پردازیم.

کلیدواژه‌ها