لایه آمیخته شهری و آلودگی هوا

نویسندگان

چکیده

بخش عمده ای از لایه مرزی جو روز هنگام را لایه آمیخته تشکیل می دهد که‘ آلودگی هوا در آن اغلب به طور یکنواخت پخش شده است. در این مقاله ضمن بحث در شیوه رشد لایه آمیخته شهری‘ که نقش موثری در غلظت آلودگی هوا دارد‘ مدلی تلاطمی برای آن ارائه و همراه با یک مدل انتگرالی برای پیش بینی آلودگی هوا در محیطهای شهری‘ تجربه می شود به طوری که‘ با گزینش و تنظیم مناسب مدلها‘ می توان آلودگی هوای شهری را ‘ برای شهرهای مختلف و در شرایط گوناگون‘ به خوبی پیش بینی کرد.
از مقایسه نتایج حاصل ازمدل برای دو روز نوعی تابستانی و زمستانی با آنچه از اندازه گیریها به دست آمده است ‘ پیدا است که غلظت آلودگی هوا و آهنگ تغییر آن در طول روز به خوبی پیش بینی می شود.غلظت آلاینده ها در روزهای نوعی زمستانی ‘ با شرایط هواشناختی یکسان ‘ معمولا بیشتر از روزهای نوعی تابستان است. توپوگرافی اطراف شهر‘ در پایداریهای نسبتا شدید‘ در شهرهایی مانند تهران می تواند حرکت هوای لایه مرزی را محدود سازد و موجب افزایش بیش از حد آلودگی هوا شود.

کلیدواژه‌ها