دوره و شماره: دوره 29، شماره 32 - شماره پیاپی 506، دی 1382 (محیط شناسی) 
ارائه الگوی های طراحی و احیا در مناطق رود کناری با رعایت اصول اکولوژیک منظر

مهندس بنفشه شفیعی؛ دکتر هما ایرانی بهبهانی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر احمدرضا یاوری؛ دکتر کیوان کریمی


بررسی برخی ویژگی های اکولوژیکی گونه Aremisia sieberi در مراتع استان اردبیل

دکتر محمد جعفری؛ مهندس اسماعیل علی اکبرزاده آلنی؛ دکتر حسین ارزانی؛ دکتر بهروز ملک پور


بررسی غلظت یون فلوراید در منابع سطحی تامین آب شرب شهر تهران

دکتر علی اکبر عظیمی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس یونس مهام


بررسی و سنجش موارد آلی فرار ( VOCS)

مهندس هما کشاورزی شیرازی؛ مهندس فرح سادات هالک؛ مهندس محسن میرمحمدی


بررسی آلاینده های نفتی در آبهای زیر زمینی منطقه پالایشگاه اراک

مهندس حسین عسکرزاده طرقبه؛ مهندس علی اصغر بذر افشان؛ مهندس حسن حاجی پورفرد