بررسی و سنجش موارد آلی فرار ( VOCS)

نویسندگان

چکیده

ترکیبات آلی فزار ( VOCS ) به طور گسترده ای در محصولات مورد استفاده در منازل نظیر : رنگ ها – لاک الکل – چسب ها – موارد شوینده و ضد عفونی کننده کاربرد دارند . همچنین سوختهای فسیلی از ترکیبات آلی تشکیل شده اند و هنگامی که در منازل و اماکن ذخیره می شوند می توانند هیدروکربورهای فرار متصاعد نماید . ترکیبات BETX در بین ترکیبات آلی از اهمیت ویژه ای برخوردارند . تاثیر این ترکیبات بر روی سیستم تنفسی و ریه انسان هنگام مجاورت افراد با ترکیبات BETX به اثبات رسیده است . در این تحقیق میزان ترکیبات BETX در داخل اماکن مورد سنجش قرار گرفته و نتایج به دست آمده با استانداردهای موجود مقایسه شده است . اطلاعات حاصل از سنجش ترکیبات آلی فرار از نظیر پیش بینی میزان تاثیر مجاورت با ترکیبات منتشره در محیط های بسته قابل توجه است . نتایج این تحقیق می تواند در جهت کاهش میزان ترکیبات آلی فرار با انتخاب ساختمانهای مناسب و بکارگیری لوازم و محصولات مصرفی مناسب در منازل و اماکن عمومی – حائز اهمیت باشد .

کلیدواژه‌ها