دوره و شماره: دوره 29، شماره 31 - شماره پیاپی 501، تابستان 1382 (محیط شناسی) 
3. رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب دریای خزر

دکتر محسن سعیدی؛ دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر غلامرضا نبی بیدهندی؛ دکتر ناصر مهردادی؛ دکتر سعید گیتی پور؛ دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر


6. تالاب هایا آب بندان های مازندران

دکتر نصرت ا... صفاتیان؛ دکتر مریم شکری