برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی محلی و سیاست های عمومی در انگلیس و ایران

نویسنده

چکیده

در این مقاله نکات مهم زیر مطرح شده است :
الف :
1- تکامل تدریجی جهات قانونی سیستم برنامه ریزی شهری در انگلیس که برنامه ریزان را به عنوان تولید کنندگان برنامه ها و کنترل کننده توسعه شهری تعیین می کند .
2- از طریق موازین قانونی – از سال 1909 تا 1986 برنامه های شهرسازی انگلیس تکامل یافته و به دو نوع برنامه اصلی انجامیده است :
- برنامه ساختاری
- برنامه محلی
این دو نوع برنامه به جای شهری در انگلیس به کار گرفته شده است .
ب:
در ایران – ما هنوز همان طرح های جامع شهری قدیمی را به کار می گیریم و مشکلاتی در امر تهیه – تصویب و اجرای طرح های جامع در ایران مطرح است و قوانین شهر سازی که در سالهای قبل تنظیم شده اند همچنان پابرجا هستند و هیچگاه وزارتخانه های مربوط نسبت به اصلاح و تجدید نظر در آنها اقدامی نکرده اند .

کلیدواژه‌ها