زیستگاهها پراکنش و برخی تفاوتهای تاکسونومی بین Barvus barbulus,Barbus mystaceus دو گونه از باربوس ماهیان ایران

نویسنده

چکیده

در سال 1843 Luciobarbus mystaceus را توصیف نمود و اختلافات آن را با Barbus barbulus شرح داد.اما تا سالهای اخیر جایگاه این دو گونه در علم طبقه بندی آشکار نگردید(1945 ) Barbus آن را با Luciobarbus scheich و (1814 ) Barbus rajanorum , Cuprinus mystaceus Pallas مترادف دانست.همچنین(1945 ) Berg Cyprinus mystaceus را نیز به عنوان گونه مستقل و مترادف با B.mystaceus ندانست.
(1971 ) Barbus mystaceus Karaman را با Barbus babulus,Barbus rajanorum,Luciobarbus scheich مترادف دانسته است.
(1983 ) Barbus mystaceus Almaca را زیر گونه ای از B.barbulus قلمدادکرد.و برای آن دو زیر گونه معرفی کرد.بعدها این محقق این گونه را به عنوان یک گونه مستقل به رسمیت شناخت.
درآثار مکتوب جهانی یادداشت های کوچکی درباره:
Barbus(Luciobarbus) mystaceus ,Cyprinus mystaceus موجود است اما درباره وجود این گونه ماهی در ایران تاکنون گرازش معتبری ارائه نشده است.در فهرست هایی که توسط (1995 ) Coad ارائه گردیده وجود این گونه ماهی در ایران با علامت سوال مشخص شده بود.
بنابراین دیدگاه روشنی درباره B.mystaceus و اختلاف آن با B.barbulus همچنین حضور این ماهی در ایران وجود ندارد.هدف این مقاله آشکار نمودن این اختلافات و نقطه عطف برای حل این تنافضات می باشد زمینه لازم برای تحقیقات بعدی فراهم خواهد شد.همچنین درباره محل های صید این ماهی توضیح داده می شود.

کلیدواژه‌ها