بررسی غلظت یون فلوراید در منابع سطحی تامین آب شرب شهر تهران

نویسندگان

چکیده

|
در حال حاضر آب شهر تهران عمدتا از منابع آب سطحی شامل رودخانه های کرج و جاجرود تامین می شود . در مورد غلظت یون فلوراید در منابع مختلف تامین آب شرب شهر تهران – اطلاعات دقیق و مستندی وجود ندارد. این تحقیق به منظور تعیین غلظت یون فلوراید در منابع اصلی تامین آب شرب شهر تهران انجام شده است . به این دلیل 8 ایستگاه در رودخانه کرج و 5 ایستگاه در رودخانه جاجرود انتخاب گردید و در دوره 8 ماهه در چهار مقطع زمانی 2 ماهه در هر ایستگاه نمونه برداری انجام گرفت و در آزمایشگاه به روش اسپادنس ( SPADNS ) مقدار یون فلوراید در آنها اندازه گیری شد . داده های به دست آمده نشان می دهد که غلظت یون فلوراید در آب رودخانه های جاجرود و کرج به ترتیب در محدوده 28/0 تا 52/0 و 15/0 تا 35/0 میلی گرمی در لیتر بوده است . غلضت بهینه فلوراید به شرایط آب و هوایی و مقدار آب مصرفی بستگی دارد . براساس استاندارد آب ایران – مقدار بهینه آن در ماههای سرد سال 2/1 میلی گرم بر لیتر و در ماههای گرم سال 7/0 میلی گرم بر لیتر است . بر این اساس مقدار کمبود یون فلوراید در رودخانه های کرج و جاجرود به ترتیب در ماههای گرم سال حدود 45/0 و 3/0 میلی گرم در لیتر و در ماههای سرد سال حدود 1 و 85/0 میلی گرم در لیتر است . بدین ترتیب تنظیم غلظت یون فلوراید آب شرب در حد استاندارد یا تامین فلوراید مورد نیاز بدن به روشهای دیگر (خوراندن قطره فلوراید به کودکان ) ضرورت دارد .

کلیدواژه‌ها