بررسی برخی ویژگی های اکولوژیکی گونه Aremisia sieberi در مراتع استان اردبیل

نویسندگان

چکیده

جهت بررسی برخی از میژگی های اکولوژیکی گونه Artemisia sieberi در مرتعاستان اردبیل – با توجه به نقش پراکنش تیپ های رویشی و بازدید صحرایی – محدوده ای در ارتفاع 20الی 1900 متری از سطح دریا انتخاب شد . در این محدوده در 30 رویشگاه که معرف کل منطقه می باشد – نمونه برداری انجام گردید . جهت نمونه برداری در هر رویشگاه – سه ترانسکت طولی 20 متری در امتداد شیب استقرار یافته و بر روی هر ترانسکت – 4 پلاک 1 متری مربعی مستقر گردید . علاوه بر بررسی شرایط زیستگاهی – جایگاه گونه در توالی و تواتر گیاهی – خصوصیات گیاه شناسی از قبیل وضعیت ریشه – فنولوژی و ترکیبات شیمیایی گیاه بررسی شد . نتایج نشان می دهد که با توجه به تنوع منطقه از لحاظ عوامل اکولوژیکی – این گونه دامنه بردباری وسیعی داشته که توانسته خود را با شرایط منطقه سازگار کند – ولی بیشترین تراکم گونه مذکور در اراضی با بافت رسی و عمیق که در شیب های ملایم شرقی قرار گرفته باشد – مشاهده می شود .

کلیدواژه‌ها