ارزیابی آثار توسعه (EIA ) جاده کنار گذر انزلی

نویسندگان

چکیده

آنچه در این تحقیق مد نظر قرار گرفته – شناسایی عواقب مثبت و منفی ناشی از اجرای پروژه جاده کنار گذر انزلی بر اکوسیستم حساس تالاب انزلی است تا ضمن بررسی عوامل تاثیر گذار در این خصوص پیشنهاد عملی جهت بهبود وضعیت محیط زیستی – ارائه شود . در این تحقیق از روش ماتریس ساده به عنوان یکی از روشهای متداول ارزیابی آثار توسعه در ایران استفاده شده است . تحقیق به عمل آمده بر اساس اولویت با بیان هدف پروژه – تععین محدوده پروژه – شناسایی آثار ممکن – ارزیابی آثار – جمع بندی و گزینه های اصلاحی و ارائه پیشنهادها صورت پذیرفته است . جدول ماتریس طراحی شده شامل 59 ریز فعالیت پروژه و 76 عامل محیط زیستی می باشد که از این میان 54/52% میانگین ها کمتر از 1/3- در ستون ها و 32/51 % میانگین ها کمتر از 1/3- در ردیف هاست . بنابراین طرح مذکور با توجه به عبور جاده 16 کیلومتری از محدوده حفاظتی تالاب و همچنین نتایج به دست آمده از روش ماتریس مردود است . ادامه طرح فقط در صورت توجیه اقتصادی برای اصلاح گزینه ها ( میانگین ها کمتر از 1/3- در ستون ) و ارائه طرح های بهسازی ( میانگین ها کمتر از 1/3- در ردیف ها ) ممکن است خواهد بود .

کلیدواژه‌ها