دوره و شماره: دوره 28، شماره 29 - شماره پیاپی 499، تیر 1381 (محیط شناسی) 
معرفی فلور و پوشش گیاهی تالاب سیاه کشیم

دکتر یونس عصری؛ مهندس طاهره افتخاری؛ دکتر مجید مخدوم


تعیین آسیب پذیری اکولوژیک اکو سیستم های حاشیه جنوب دریای خزر

دکتر نصرت ا...صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ بهمن جباریان امیری


زون بندی پارک ملی گلستان

دکتر مجید مخدوم؛ مهندس محمد دهدار درگاهی