برنامه ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایران

نویسنده

چکیده

شهرهای جدید-براساس مبانی نظری باغشهرها و روند تکاملی آن برنامه ریزی و احداث شده اند و طی نیم قرن اخیر دگرگونیهایی در اهداف و نقش انها به وجود آمده است.در ایران شهرهای جدید در دو دوره قبا و بعد از انقلاب قابل تقسیم بندی است.برنامه ریزی شهرهایجدید قبل از انقلاب مبتنی بر اهداف سیاسی-نظامی-ارایه مسکن-اسکان شاغلان بخش صنعت به خصوص صنعت نفت قرار داشت.دبه جز دو شهر فولادشهر و شاهین شهر هیچکدام از شهرهای جدید احداث شده منطبق بر مبانی نظری شهرهای جدید نیست.بعد از انقلاب بر اساس اهداف ساماندهی فضایی مادر شهرها-جذب سرریزهای جمعیتی شهرهای بزرگ-ارائه مسکن و اسکان جمعیت-شهرهای جدیدی در حال احداث هستند.در این دوره برنامه ریزی18شهر جدید در یک فرآیند سیستمی مکان یابی و دارای مطالعات آماده سازی اراضی –طرح جامع و طرح تفصیلی گردید.اما نحوه پیشرفت کار و اسکان در شهرهای مذکور با اهداف و برنامه زمان بندی پیشرفت کار آنها منطبق نیست .از نظر کارکرد هم شهرهای جدید با یک شهر واقعی فاصله بسیار دارند.

کلیدواژه‌ها