پایش (نظارت) تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضه دروغ زن فارس با استفاده از RS/GIS

نویسندگان

چکیده

علیرغم محدود بودن منابع آب و خاک استفاده غیر منطقی انسان از سرزمین بر این محدودیت اثر دو چندانی داشته است در این پژوهش با توجه به حساسیت اکوسیستم های منطقه (که جزء جنگلهای زاگرس می باشد) نحوه استفاده از سرزمین درزیر حوزه دروغ زن در استان فارس در دو مقطع زمانی (سالهای 1369 تا 1377) موررد بررسی قرار گرفت و کاربریهای اراضی بین دو مقطع زمانی یاده شده پایش گردید.
برای این کار نقشه کاربریهای اراضی سال 69 و 77 با کمک نرم افزار ایدریسی با استفاده از داده های ماهواره لندست 5 سنجنده TM مربوط به همامن سال تهیه شد سپس این نقشه ها و نقشه آمایش سرزمین زیر حوزه دروغ زن (که قبلا به روش تجزیه و تحلیل سیستمی تهیه شده بود) با استفاده از نرم افزار Arc/Info وارد محیط GIS شده و پایگاه داده برای آن ایجاد گردید.
به منظور مقایسه کاربریهای موجود زیرحوزه با کاربریهای بهینه پیشنهادی مدلی از نوع مدلهای پردازشی (Process based Models) تهیه و به کمک این مدل و زبان پرس و جوی ساختار بندی شده (SQL) در GIS وضعیت استفاده از سرزمین برای هر دو مقطع زمانی معین و نقشه سازی گردید مقایسه این نقشه ها نشان داد که استفاده ناپایدار از سرزمین در سال 1377 در بیش از نیمی از زیر حوزه نسبت به سال 1369 افزایش داشته و روند فزاینده مدیریت غیر منطقی آن موجب تخریب محیط زیست و فقر بیشتر اهالی شده است.

کلیدواژه‌ها