تعیین مقادیر سرانه دبی و آلاینده های فاضلاب درتصفیه خانه صاحبقرانیه- تهران

نویسندگان

چکیده

برای تعیین مبانی طراحی تصفیه خانه های فاضلاب در شهر تهران تصفیه خانه فاضلاب صاحبقرانیه که در شمال شهر قرار دارد به عنوان پایلوت انتخاب و مشخصات کمی و کیفی فاضلاب ورودی به آن در یک دوره یکساله مورد بررسی قرار گرفته است همچنین به منظور تعیین مقادیر سرانه دبی فاضلاب و آلاینده های آن جمعیت تحت پوشش این تصفیه خانه در دو نوبت (ابتدا و انتهای دوره تحقیق) سرشماری شده است بر اساس این سر شماری ها میانگین جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه صاحبقرانیه در طول دوره تحقیق در حدود 2300نفربوده است که معادل 033/0 در صد از جمعیت کل شهر تهران (حدود 6800000 نفر بر اساس سر شماری ملی سال 1375 می باشد
خلاصه نتایح حاصل از این تحقیق که دست کم می تواندبه عنوان مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهری در شمال تهران مورد استناد قرار گیرد به قرار زیر است:
متوسط سرانه دبی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه صاحبقرانیه معادل 275 لیتر در روز بوده است
متوسط ضریب حداکثرساعتی دبی فاضلاب (نسبت میانگین حداکثر ساعتی دبی فاضلاب به میانگین دبی روزانه فاضلاب در دوره یکساله تحقیق) معادل 2/5 بوده است
متوسط ضریب حداقل ساعتی دبی فاضلاب (نسبت میانگین حداقل ساعتی دبی فاضلاب به میانگین دبی روزانه فاضلاب در دوره یکساله تحقیق) معادل 28/0 بوده است.
ضریب حداقل ساعتی دبی فاضلاب (نسبت حداقل ساعتی دبی فاضلاب به میانگین دبی روزانه فاضلاب در دوره یکساله تحقیق) 2/0 بوده است .
متوسط سرانه مقادیر اکسیژن خواهی شیمیایی اکسیژن خواهی بیوشیمیایی پنج روزه مواد معلق مواد معلق فرار نیتروژن کجلدال کل و فسفر فسفاتی درمنطقه صاحبقرانیه به ترتیب معادل 5/65 36 50 38 5/10 و 8/0 در روز بوده است.

کلیدواژه‌ها