معرفی فلور و پوشش گیاهی تالاب سیاه کشیم

نویسندگان

چکیده

منطقه حفاظت شده سیاه کشیم به وسعت4200هکتار در جنوب غربی تالاب انزلی واقع است .در این تالاب 103گونه و زیر تقسیمات گونه ای متعلق به 48تیره و 78جنس از گیاهان آوندی شناسایی شدند که از مان آنها-5تیره به نهانزادان آوندی-29تیره به گیاهان گلدار دو لپه ای و 14تیره به گیاهان گلدار تک لپه ای تعلق دارند.در بین گیاهان جمع آوری شده –ژوئوفیتها با 44گونه(1/43درصد)فراوان ترین شکل زیستی این منطقه حفاظت شده می باشند.8/61درصد گونه های تالاب در نواحی رویشی مختلف پراکنش دارند که به آنها گونه های جهان وطن گفته می شود.پوشش گیاهی تالاب سیاه کشیم بر اساس مکتبbraun-blanquetمورد مطالعه قرار گرفت.105قطعه نمونه برداشت شده در افراد جوامع مختلف به روشهایFCAوHACبا استفاده از برنامه رایانه ای anaphytoمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.32جامعه گیاهی تشخیص داده شده به 4رذع-4راسته و 13اتحادیه تعلق دارند-جوامع زیر بخشش وسیعی از پوشش طبیعی منطقه مورد مطالعه را تشکیل می دهند:phragmitetum australis-potametum crispi-trapo-sparganietum neglecti-polygonetum hydvopiperis-bideento triprtitaeوtyphehetum latifoliae.پراکنش اجتمماعات گیاهی منطقه اساسا تحت تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب-کمیت و کیفیت رسوبات به یشست شده-عمق و شدت جریان آب و عوامل زیستی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها