بررسی تغییرات ماهانه تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزیبه منظور مدیریت تالابهای بین المللی سلکه و سیاه کشیم(کلاس اسپند)

نویسندگان

چکیده

این تحقیق از مهر ماه 1378تا فروردین ماه 1379در تالاب های بین المللی سلکه و سیاه کشیم(کلاس اسپند)که بخشی از تالاب انزلی هستند-انجام شد.مساحت منطقه مورد بررسی در تالاب سلکه 78و در تالاب اسپند 45هکتار بود.در تالاب سلکه 57 گونه و در تالاب اسپند39پرنده شناسایی شدند.در تالاب سلکه له طور متوسط ماهانه 5021 و در تالاب اسپند2695پرنده آبزی و کنار آبزی شمارش شد.تراکم متوسط پرنده در سلکه 64پرنده و در اسپند 60پرنده در هکتاربود .در طول بررسی در هر دو منطقه خوتکاanascreccaگونه غلب بود.جمعیت عمده منطقه سلکه را مهاجران آبزی و کنار آبزی پاییزه –بهاره و زمستانه و منطقه اسپند را مهاجران زمستانه تشکیل می دادند.تالاب بین المللی سلکه از نظر تعدادگونه –تعدادپرنده-غذای گونه ای منهینیک-تنوع گونه ای سیمپسون و شانون –وینر و یکنواختی سیمپسون و شانون-وینر دارای مقادیر بیشتری بود.زیستگاه اسپند تنها از نظر غنای مارگالف و شاخص غالبیت سیمپسون دارای میزان عددی بیشتر بود که این امر اهمیت بیشتر زیستگاه سلکه را نسبت به اهمیت تالاب اسپند برای حفاظت پرندگان آبزی و کنار آبزی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها