دوره و شماره: دوره 28، شماره 30 - شماره پیاپی 500، دی 1381 (محیط شناسی) 
ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب

دکتر نصرت ا... صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ مهندس بهمن جباریان امینی


بررسی عادت گیاهخواری خوک و حشی(sus scrofa ) درپارک ملی گلستان

دکتر حمید گشتاسب میگونی؛ مهران جهانشاهی؛ کوروش کاووسی؛ دکتر بهرام حسن زاده کیابی


تصفیه پذیری بیولوژیکی فازآبدار امولسیون روغن- آب

مهندس علیرضا نظری علوی؛ دکتر سید جمال الدین هاشمیان