نقش ساختار جغرافیای در سیل مرداد ماه 1378شهر نکا

نویسنده

چکیده

باتوجه به آثار زیانبار و خسارتهای مکرر یسل در کشور-بررسی ابعاد و علل سیل شهر نکا به عنوان یکی از بزرگترین سیل ها در سالهای اخیر و راههای پیشگیری آن –هدف تحقیق است.در این مقاله ابعاد سیل مرداد ماه شهر نکا با توجه به نقش شرایط و ساختار جغرافیایی و طبیعی منطقه از جمله اقلیم و بارندگی-شیب زمین-اختلاف ارتفع حوضه –جنس زمین –تخریب جنگلها و مراتع –رسوبات رودخانه ای –ضریب شکل حوضه-تجاوز به حریم رودخانه –وضعیت پل و پیچان رود با استفاده از روش مشاهده مستقیم و استفاده از داده های آماری و کار بر روی نقشه مورد بررسی قرار گرفته است.نبایج حاصل بیانگر نقش اساسی رفتار اجتماعی انسانی و غفلت ساکنین منطقه نسبت به حفظ تعادل زیستی و همچنین ساختار جغرافیایی شرایط طبیعی به عنوان عاومل زمینه ساز و تشدید کننده وقوع سیا شهر نکا است.

کلیدواژه‌ها