ارزیابی ریسک سرطان‌زایی و غیر سرطان‌زایی فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی دشت ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، دکتری شیمی محیط زیست

چکیده

فلزات سنگین به علت ثبات شیمیایی و قابلیت تجمع در بافت زنده از مضرترین آلاینده‌های موجود در منابع آب می‌باشند. تحقیق حاضر با هدف تعیین ریسک سرطان‌زایی و غیرسرطانزایی فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی دشت ورامین برای دو گروه سنی کودک و بزرگ‌سال از دو مسیر بلع و مواجهه پوستی انجام شده است نتایج حاصل از ارزیابی ریسک غیر سرطانی فلزات کادمیوم، سرب، کروم، منگنز، روی، مس و آهن نشان داد که شاخص خطر (HI) برای فلز کادمیوم بیش از سایر فلزات است مقدار آن برای گروه سنی بزرگ‌سال، 428/0 و برای گروه سنی کودک، 02/1 بوده است. بنابراین شاخص خطر فلز کادمیوم برای گروه سنی کودک بالاتر از 1 بوده که سبب بروز اثرات غیر سرطان‌زایی خواهد شد. همچنین شاخص خطر برای تمامی فلزات سنگین (HItotal) برای دو گروه سنی کودک و بزرگ‌سال به ترتیب برابر با 4/1 و 583/0 به دست آمده است که برای گروه سنی کودک بالاتر از حد آستانه است. نتایج حاصل از ارزیابی ریسک سرطانی فلز کروم نشان داد که ریسک مازاد سرطان (ELCRtotal) حاصل از مجموع ریسک ناشی از بلع و ریسک مواجهه پوستی برای این فلز برابر با 5-10×528/1 شده است که در محدوده ریسک سرطان‌زایی قابل‌قبول قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


شهریاری،ج؛ رضایی،م (1399). ارزیابی ریسک سرطان‌زایی و غیر سرطان‌زایی فلزات سنگین در شبکه توزیع آب شرب شهر زابل، مجله علوم پزشکی نیشابور، 8 (3)، صص 75-59.‎
ملکوتیان،م؛ محمدی سنجدکوه،س (1393). بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان از نظر آلودگی به فلزات سنگین در سال 1393، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (طنین سلامت) ، 2 (2) ، صص 39-31‎
نجاتی جهرمی،ز؛ ناصری،ح (1396). ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی آبخوان ورامین از نظر قابلیت شرب: آلودگی با فلزات سنگین، سلامت و محیط‌زیست،10 (4)، صص 559-572.‎
Baynes, R. E., Barlow, B., Mason, S. E., & Riviere, J. E. (2010). Disposition of melamine residues in blood and milk from dairy goats exposed to an oral bolus of melamine. Food and chemical toxicology48(8-9), 2542-2546.
Bhaskar, C. V., Kumar, K., & Nagendrappa, G. (2010). Assessment of heavy metals in water samples of certain locations situated around Tumkur, Karnataka, India. E-Journal of chemistry7.
Demir, V., Dere, T., Ergin, S., Cakır, Y., & Celik, F. (2015). Determination and health risk assessment of heavy metals in drinking water of Tunceli, Turkey. Water resources42(4), 508-516.
Elouear, Z., Bouzid, J., Boujelben, N., Feki, M., Jamoussi, F., & Montiel, A. (2008). Heavy metal removal from aqueous solutions by activated phosphate rock. Journal of hazardous materials156(1-3), 412-420.
EPA, U. (2018). edition of the drinking water standards and health advisories Tables. EPA 822-F-18-001. Washington, DC: United States Environmental Protection Agency. https://www. epa. gov/sites/production/files/201803/documents/dwtable2018. pdf.
Ghaderpoori, M. (2018). Heavy metals analysis and quality assessment in drinking water–Khorramabad city, Iran. Data in brief16, 685.
Kamarehie, B., Jafari, A., Zarei, A., Fakhri, Y., Ghaderpoori, M., & Alinejad, A. (2019). Non-carcinogenic health risk assessment of nitrate in bottled drinking waters sold in Iranian markets: a Monte Carlo simulation. Accreditation and Quality Assurance, 24(6), 417-426.
Karbasi, M., Karbasi, E., Sarami, A., & Kharrazi, H. G. (2010). Assessment of Heavy Metals Values in Drinking Water Sources of Alashtar in 2009. Majaleh Daneshgahe Olum Pezeshki Lorestan12(1), 65-70.
Miranzadeh, M., Mahmoodzadeh, A., Hasanzadeh, M., & Bigdeli, M. (2011). Assessment of Heavy Metals Concentration in Water Contribution Network of Kashan in 2010. Majaleh Behdast va Salamat Ardebil2(3), 56-66.
Muhammad, S., & Ahmad, K. (2020). Heavy metal contamination in water and fish of the Hunza River and its tributaries in Gilgit–Baltistan: evaluation of potential risks and provenance. Environmental Technology & Innovation20, 101159.
Nahid, P., & MOSLEHI, M. P. (2008). Heavy metals concentrations on drinking water in different Aeras of Tehran as ppb and Methods of Remal Them.
Poonia, T., Singh, N., & Garg, M. C. (2021). Contamination of Arsenic, Chromium and Fluoride in the Indian groundwater: a review, meta-analysis and cancer risk assessment. International Journal of Environmental Science and Technology, 1-12.
 Rajaei, Q., Pourkhabbaz, A. R., & Hesari Motlagh, S. (2012). Assessment of heavy metals health risk of groundwater in Ali Abad Katoul Plian. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences4(2), 155-162.
Rezaei, H., Zarei, A., Kamarehie, B., Jafari, A., Fakhri, Y., Bidarpoor, F., ... & Shalyari, N. (2019). Levels, distributions and health risk assessment of lead, cadmium and arsenic found in drinking groundwater of Dehgolan’s villages, Iran. Toxicology and environmental health sciences11(1), 54-62.
Sinkakarimi, M. H., Rajei, G., Mahdijezhad, M. H., & Hatamimanesh, M. (2020). Health Risk Assessment of Some Heavy Metals in Groundwater Resources of Birjand Flood Plain Using Environmental Protection Agency (EPA) Model. Journal of Health11(2), 183-193..
Tobiason, J. E., Bazilio, A., Goodwill, J., Mai, X., & Nguyen, C. (2016). Manganese removal from drinking water sources. Current Pollution Reports2(3), 168-177.
Valavanidis, A., & Vlachogianni, T. (2010). Metal pollution in ecosystems. Ecotoxicology studies and risk assessment in the marine environment. Dept. of Chemistry, University of Athens University Campus Zografou15784.
Wuana, R. A., & Okieimen, F. E. (2011). Heavy metals in contaminated soils: a review of sources, chemistry, risks and best available strategies for remediation. Isrn Ecology2011.
Zhao, L., Gong, D., Zhao, W., Lin, L., Yang, W., Guo, W., ... & Li, Q. (2020). Spatial-temporal distribution characteristics and health risk assessment of heavy metals in surface water of the Three Gorges Reservoir, China. Science of The Total Environment704, 134883.