کاربرد برنامه ریزی خطی در سنجش تحقق پذیری شاخص بودن تالاب شادگان با توجه به معیارهای کنوانسیون رامسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 پردیس کشاوری و منابع طبیعی

3 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

4 سازمان محیط زیست تهران

چکیده

تالاب‌ها ازجمله اکوسیستم‌های با ارزش شناخته می‌شوند که به سبب عملکردهای متنوع خود، ارزش‌های کارکردی قابل‌برنامه‌ریزی دارند. کنوانسیون رامسر شامل معیارهایی برای تالابهای بین المللی است که هر تالاب باید به این معیارها عمل کنند تا به عنوان تالابی بین المللی شناخته شوند. با توجه به معیار نخست این کنوانسیون تالابی بین‌المللی است که شاخص و کمیاب و منحصر به فرد باشد. از این رو تحقق این معیار در تالاب شادگان با استفاده از برنامه ریزی خطی و نرم افزار لینگو مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این پژوهش معرفی شرایط بهینه برای تالاب و محاسبه مساحت کلی و پهنه مربوطه به تفکیک انواع زیستگاه آبی است. مدل تعریف شده در لینگو شامل محاسبه مقدار 81 هزار هکتار به عنوان مساحت کلی بهینه و مقادیر 100،48،11 هزار هکتار به عنوان مساحت بهینه برای سه پهنه شیرین، شور و لب شور است. مساحت سه پهنه در وضعیت موجود از طریق شاخص آبی برابر با 100،27،8 شد. از طریق نسبت گیری بین وضع موجود و بهینه، حداقل مساحت قابل قبول نیز برآورد شد. نتایج این بررسی حاکی از آن بود که معیار نخست کنوانسیون در شرایط فعلی تالاب تأمین می شود. 

کلیدواژه‌ها


آذر، ع. (1397). تحقیق در عملیات مفاهیم و کاربرد برنامه ریزی خطی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. سمت. 710 صفحه.
جعفری‌آذر، س.، سبز قبایی، غ.، توکلی، م.، و دشتی،. س. (1396). به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی تالاب بین‌المللی شادگان، خورالامیه و خورموسی. جغرافیا و مخاطرات محیطی، 6(4)، 97-119.
خان‌پور، ف.، جعفری نژاد، م.، و باقرزاده کریمی، م. (1391). بررسی روند احیاء و بازسازی تالاب‌های بین‌‌المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل. فصلنامه محیط زیست، شماره 53-54، 21-29.
رافعی، ا و دانه‌کار، ا. (1400). سیمای طبیعی و ویژگی های محیط زیستی تالاب شادگان .مجله طبیعت ایران. (در نوبت چاپ)
رافعی، ا و امینی نسب، س م.(1399). اثر پارامترهای اقلیمی بر روی شاخص‌های تراکم و تنوع پرندگان زمستان گذر آبزی. اولین همایش تنوع زیستی. پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار.
رمضانی‌قوام‌آبادی، م ح؛ و سنایی‌پور، س. (1392). بررسی حقوقی پایبندی ایران به تعهد استفاده‌ی معقول از دریاچه‌ی ارومیه با تاکید بر کنوانسیون رامسر. مجله‌ی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز: 5، 109-140.
سلحشوری، پ، وفایی‌نژاد، ع، حسین‌زاده‌ساداتی، م. و جامعی، ن. (1397). بررسی روند تغییرات اکوسیستم تالاب شادگان با استفاده از سنجش از دور و GIS. کنفرانس ملی فن‌آوری‌ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک. تبریز، دانشگاه تبریز. ایران.
صادقیان، ر. (1390). زبان مدل سازی لینگو: آموزش مقدماتی جلد اول. دانشگاه بوعلی سینا. 545ص.
فرخزاده، ب؛ مهدوی، م، سلاجقه، م، ملکیان، آ. (۱۳۹۶). مدیریت و برنامه ریزی منابع آب با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی، مجله پژوهش آب ایران، ۱۱(۲۵): ۱۱.
فلاح شمسی، ر.، سبحانی، ه.، ارسطو، س.، درویش صفت، ع و فرجی دانا، ا. (1384). مدل برنامه ریزی خطی در تخصیص زمین به کاربری های مختلف ...، مجله منابع طبیعی ایران، 58 (3): 579-589.
گلاب‌کش، ش.، و قنبری‌ عدیوی، ز. (1386). بررسی آلاینده‌های صنعتی و کشاورزی در تالاب شادگان و ارائه راهکارهای مدیریتی و حفاظتی. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، دانشگاه شهید باهنر.
میرزایی، ع و زیبایی، م. (1398). تخمین منافع اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 11 (1)، 53-79.
واندر والک.، جی، آ. ترجمه‌ی نظری‌دوست، ع.، سلیمانی‌روزبهانی، م.، و اثناعشری، م. (1392). زیست‌شناسی تالاب‌های آب شیرین. نشر پردیس دانشگاه تهران، 141ص.
هنربخش، ا.، پژوهش، م.، زنگی آبادی، م.، و م، حیدری. (1395). بهینه سازی کاربری اراضی با استفاده از ترکیب روش های برنامه ریزی خطی فازی و تخصیص چند هدفۀ اراضی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز چلگرد). اکو هیدرولوژی، 3(3):363-377.
هیلیر، ف.، و جرالد، ل. ترجمه محمد مدرس و اردوان آصف وزیری. (1382). برنامه ریزی خطی،. شماره 12. انتشارات نشر جوان. 420ص.
غنیان، م. (1397). طرح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، ﺑﺮای ﻣﺮدم، ﺑﺮای ﻃﺒﻴﻌﺖ.اداره کل محیط زیست. (55ص).
لطفی، ا. (1381). ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﮔﺰارش1، ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن. ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب و ﭘﺮوژه ﺧﺎک، ﺑﻬﺴﺎزی آﺑﻴﺎری، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﭘﻨﺪام.
Bagherzadeh karimi, M. and Rouhany, M. (2007). Directory of Iranian Wetlands Designated under the Ramsar Convention, Rouzeno,Tehran. 120p.
Basumatary, U. R., & Mitra, D. K. (2020). A Study on Optimal Land Allocation through Fuzzy Multi-Objective Linear Programming for Agriculture Production Planning in Kokrajhar District, BTAD, Assam, India. International Journal of Applied Engineering Research, 15(1), 94-100.
Breslaw, J. A. (1976). A linear programming solution to the faculty assignment problem. Socio-Economic Planning Sciences, 10(6), 227-230.
Cai, B., Wang, X. and Li, Y. (2017). Application of a double-sided chance-constrained integer linear program for optimization of the incremental value of ecosystem services in Jilin Province, China. Water, 9, 1-14.
Cai, B., Zhang, Y., Wang, X. and Li, Y.(2018). An Optimization Model for a Wetland Restoration Project under Uncertainty. International journal of environmental research and public health, 15, 1-12.
Cohen, M. J., Creed, I. F., Alexander, L., Basu, N.B., Calhoun, A. J., Craft, C., D’Amico, E., Dekeyser, E., Fower, L. & Golden, H. E. (2016). Do geographically isolated wetlands influence landscape functions? Proceedings of the National Academy of Sciences, 113, 1978-1986.
Daghighi, A., Nahvi, A., and Kim, U. (2017). Optimal cultivation pattern to increase revenue and reduce water use: Application of linear programming to Arjan plain in Fars province. Agriculture, 7(9), 73.
Eiselt, H. A., & Sandblom, C. L. (2007). Linear programming and its applications. Springer Science & Business Media.
Feylizadeh, M. R., Mahmoudi, A., Bagherpour, M., & Li, D. F. (2018). Project crashing using a fuzzy multi-objective model considering time, cost, quality and risk under fast tracking technique: A case study. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 35(3), 3615-3631. ‏
Lu, S., Li, J., Guan, X., Gao, X., Gu, Y., Zhang, D., ... & Li, D. (2018). The evaluation of forestry ecological security in China: Developing a decision support system. Ecological Indicators, 91, 664-678.
Maleki, S., Soffianian, A. R., Koupaei, S. S., Pourmanafi, S., & Saatchi, S. (2018). Wetland restoration prioritizing, a tool to reduce negative effects of drought; An application of multicriteria-spatial decision support system (MC-SDSS). Ecological engineering, 112, 132-139.
Mcfeeters, S.K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features, International Journal of Remote Sensing, 17(7): 14251432.
Mohammadi, Z., Limaei, S. M., & Shahraji, T. R. (2017). Linear programming approach for optimal forest plantation. Journal of forestry research, 28(2), 299-307.
Mushet, D. M., Calhoun, A. J., Alexander, L. C., Cohen, M. J., Dekeyser, E.S., Fower, L., Lane, C. R., Lang, M. W., Rains, M. C. & Walls, S. C. (2015). Geographically isolated wetlands: rethinking a misnomer. Wetlands, 35, 423-431.
Nair, G. S., Bansude, S. N., & Peter, N. (2021). Cropping pattern optimization for Chamravattom regulator-cum-bridge using linear programming problems. IJCS, 9(1), 343-346.
Rains, M., Leibowitz, S., Cohen, M., Creed, I., Golden, H., Jawitz, J., Kalla, P., Lane, C., Lang, M. & Mclaughlin, D. (2016). Geographically isolated wetlands are part of the hydrological landscape. Hydrological Processes, 30, 153-160
Ramsar, C. (2009). what are criteria main ramsar [Online]. Available: http://archive.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-faqs.
Ramsar, C. (2016). list-of-wetlands-of-international-importance-included-in-the-montreux-record.
Ramsar,C.(2010).aboutMontreuxRecord[Online].Available: http://www.ramsar.org/about/about_montreux_max_.htm.
Ramsar/a, C. (2019). wetland list [Online]. Available: https://www.ramsar.org/.
Ramsar/b, C. (2019). mountreux list.
Ramsar, C. (2019). https://www.ramsar.org/.
Russi, D., Tenbrink, P., Farmer, A., Badura, T., Coates, D., Forster, J., Kumar, R. & Davidson, N. (2013). The economics of ecosystems and biodiversity for water and wetlands. IEEP, London and Brussels, 78.118p.
Stralberg, D., Applegate, D. L., Phillips, S. J., Herzog, M. P., Nur, N., & Warnock, N. (2009). Optimizing wetland restoration and management for avian communities using a mixed integer programming approach. Biological conservation, 142(1), 94-109.‏
Tan, R. R., Aviso, K. B., Promentilla, M. A. B., Yu, K. D. S., & Santos, J. R. (2018). Input-Output Models for Sustainable Industrial Systems: Implementation Using LINGO. Springer.‏
Winston, W. L. (2002). Introduction to Mathematical Programming: Applications and Algorithms, Duxbury.
Zandebasiri, M., Vacik, H., Etongo, D., Dorfstetter, Y., Soosani, J., Pourhashemi, M., (2019). Application of time-cost trade-off model in forest management projects: The case of Oak decline project. Journal of forest science, 65 (12): 481-492.