سنجش میزان شناخت تصویری گردشگران از منظر شهری به‌منظور تبیین برند مقصد گردشگری ( موردپژوهشی: کلان‌شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

2 دانشیار دانشگاه اصفهان-دانشکده جغرافیا و علوم برنامه ریزی - دپارتمان برنامه ریزی شهری

چکیده

گردشگران، مقصد گردشگری را به‌صورت مفهومی ادراکی در نظر می‌آورند که می‌توان آن را به‌صورت ذهنی و از طریق تجربه تفسیر نمود. تصویری که قوی و پایدار در ذهن گردشگر از مقصد گردشگری ایجاد می‌شود؛ می‌تواند هویت رقابتی و برند گردشگری شهر را تعریف و تقویت نماید. ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی ﯾﮑﯽ از اصلی‌ترین ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ می‌تواند ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻬﺮی تأثیر ﺑه ﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮا آﻧﭽﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ می‌کند و اوﻟﯿﻦ قضاوت‌ها را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ در ذﻫﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﯾﺠﺎد می‌کند، ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ . هدف از این پژوهش سنجش میزان شناخت تصویری گردشگران از منظر شهر اصفهان و بررسی تصویر مقصد گردشگری به‌منظور تبیین برند مقصد گردشگری از نگاه گردشگران داخلی و خارجی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه و نمونه موردمطالعه شامل 384 نفر از گردشگران داخلی و خارجی اصفهان در بازه زمانی تابستان 98 است. از نرم‌افزار spss جهت تحلیل یافته‌ها و آزمون فریدمن جهت رتبه‌بندی تصاویر استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد میدان نقش‌جهان و پل خواجو بالاترین میانگین رتبه‌بندی را در شناخت تصویری گردشگران داشته‌اند. همچنین منظر تاریخی، منظر طبیعی، صنایع‌دستی و داستان‌های رمزگونه به ترتیب اولویت گردشگران به‌عنوان علت سفر و برتری رقابتی اصفهان است.

کلیدواژه‌ها


ایمانی خوشخو، م؛ ایوبی یزدی، ح، (1389). عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد، فصلنامه مطالعات گردشگری، (5)13، صص 113-138.
بریمانی، ف؛ رمضان زاده لسبوئی، م؛ تبریزی، ن؛ نوذراصل، س، (1397). ارزیابی رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری سلامت با تأکید بر منابع و جاذبه‌های محوری (مطالعه موردی : چشمه‌های آبگرم رامسر)، نشریه علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی، 22(63)، صص26-50
پروازی, م، (1395). تحلیل ارزش ویژه برند گردشگری شهری (مورد مطالعه شهر مرزی بانه)، فصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)، 7(1)، 49-69.
پندار، م؛ خوش سیما، ر؛ ویسی، ر، (1399). سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر برندسازی مقصد گردشگری در شهر مشهد، فصلنامه اقتصاد شهری، 5(1)، صص 35-50.
جعفری، و؛ نجار زاده، م؛ فیض‌آبادی، ز، (1396). عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری نمونه موردمطالعه شهرستان سوادکوه، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، (20)6، صص 75-93
تقی زاده، م. ر؛ دل افروز، ن؛ شبگو منصف، م؛ باقر سلیمی، س، (1397). نقش فرهنگ ملی ایران در تصویرسازی مقصدهای گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان)، مطالعات اجتماعی گردشگری، 8(15)، صص 171-192
سیف‌الدینی، ف؛ رهنمایی، م؛ فرهودی، ر؛ جعفری، م، (1393). روش‌شناسی مطالعات منظر شهری در گردشگری، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، (8)3، صص 31-52.
شهابی، ف؛ صنایعی، ع؛ کاظمی، ع؛ تیموری، ه، (1396). تدوین مدل برند مقصد گردشگری مبتنی بر نقاط تماس گردشگر، چشم انداز مدیریت بازرگانی، 16(32)، صص 127-145.
طباطبایی نسب، م؛ ماه آورپور، ف؛ اسدیان اردکانی، ف، (1398). ارائه مدل تأثیر برندسازی بر شهرت شهر و نقش آن بر عملکرد شهری، مطالعات مدیریت گردشگری، 14(48)، 211-240.
غفاری، م؛ عباسی، ا؛ کنجکاو منفرد، ا، (1397). نقش تجربه گردشگر در بهبود تصویر ذهنی مقصد گردشگری اصفهان، گردشگری و توسعه، 7(2)، صص 97-112.
کاظمیان، غ؛ خوارزمی، ا؛ مجاور جورابچی، م، (1398). تأثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن، مطالعات مدیریت گردشگری، 14(48)، صص 57-90.
کیانی فیض آبادی، ز، (1395). تاثیر تصویر و شخصیت مقصد بر دلبستگی و رضایت گردشگران (مطالعه موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان)، برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 5(16)، صص 168-187.
لزگی، ا؛ صیامی، ق، (1396). تبیین مولفه‌های برندینگ شهری با تاکید بر ابعاد اقتصادی آن نمونه موردی: کلان‌شهر مشهد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 23(3)، صص 152-162.
ماهان، ا؛ منصوری، ا، (1395). مفهوم منظر با تأکید بر نظر صاحب‌نظران رشته‌های مختلف، مجله باغ نظر، (47)14، صص 17-28.
منصوری، ا؛ شفیعا، س، (1398). آشنایی با منظر (گردشگری منظر)، انتشارات مهکامه، تهران.
نوریان، ف؛ میکائیلی، م، (1397). مدلسازی تصویر شهر در جهت مشخص شدن اولویت های برندسازی شهری، هنرهای زیبا-معماری شهرسازی، 23(1)، صص 31-40.
وثوقی، ل؛ عبدلی، م؛ خزایی، ف؛ سازانی، م، (1399). واکاوی ظزفیت برندسازی شهری و عناصر برند در مقصد گردشگری مبتنی بر رویکرد هویت مبنا، فصنامه گردشگری شهری، 3، صص 143-159
Chaulagain, S., Wiitala, J., and Fu, X. (2019). The impact of country image and destination image on US tourists' travel intention. Journal of Destination Marketing Management, 1(2), 1–11
Chen, H., and Rahman, I. (2018). Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty. Journal of Tourism Management Perspectives, 26, 153–163.
Dedeoğlu, B. B., Van Niekerk, M., Weinland, J., and Celuch, K. (2019). Re-conceptualizing customer-based destination brand equity. Journal of Destination Marketing Management, 11, 211–230.
De San Eugenio Vela, J., Nogué, J., Govers, R., (2017), Visual landscape as a key element of place branding, Journal of Place Management and Development,10(1), 23-44.
Dinnie, K., (2011), City Branding: Theory and Cases. Palgrave Macmillan.
Fu, X. (2019). Existential authenticity and destination loyalty: Evidence from heritage tourists. Journal of Destination Marketing Management, 12, 84–94.
Jalilvand, M., Heidari, A. (2017). Comparing face-to-face and electronic word-of-mouth in destination image formation: The case of Iran. Information Technology and People, 30, 710-735.
Hahm, J. J., and Severt, K. (2018). Importance of destination marketing on image and familiarity. Journal of Hospitality and Tourism Insights.‏ 1, 37-53.
Kladou, S., Kavaratzis, M., Rigopoulou, I., and Salonika, E. (2017). The role of brand elements in destination branding. Journal of Destination Marketing Management, 6(4), 426–435.
Konecnik R. M. and Garner, W. C. (2007). "Customer-Based Brand Equity for a Destination". Journal of Tourism Research. 34(2), 400-421.
Manthiou, A., Kang, J., Hyun, S. S., and Fu, X. X. (2018). The impact of brand authenticity on building brand love: An investigation of impression in memory and lifestyle congruence. International Journal of Hospitality Management, 75, 38–47.
Pike, S. Page, S.J. (2014). Destination marketing organizations and destination marketing: A narrative of the literature. Journal of Tourism Management. (41), 202-227.
Salmi, M. I. Hepy, H. Kiumarsi, SH. (2020). "The effect of place attachment on visitors’ revisit intentions: evidence from Batam". Journal of Tourism Geographies. 22(1), 51-82.
Sharifsamet, S. Jin, H.S. Martin, B. (2020). "Marketing destinations: the impact of destination personality on consumer attitude". Journal of Strategic Marketing. 28(1), 60-69.
Venkatachalam, V.B., Venkateswaran R.N., (2010). "Destination branding: making India relevant and competitive in uncertain environment". Journal of Tourism and Heritage, 3(1), 81-91.
Yi, X., Lin, V. S., Jin, W., and Luo, Q. (2017). The authenticity of heritage sites, tourists' quest for existential authenticity, and destination loyalty. Journal of Travel Research, 56(8), 1032–1048.
Zenker, S. Beaun, E. and Petersen, S. (2017). "Branding the destination versus the place: the effects of brand complexity and identification for residents and visitors". Journal of Tourism Management. (58), 15-27.
Zhang, X. Chen, Zh. Jin, H. (2020). "The effect of tourists’ autobiographical memory on revisit intention: does nostalgia promote revisiting?". Asia Pacific Journal of Tourism Research.